DiningCity Restaurant Guide Kft. „Nyerj DiningCity gasztronaptárat!” című játék játékszabályzata

 

1. A Játék neve és szervezője
„Nyerj DiningCity gasztronaptárat” nyereményjáték (Játék) szervezője a DiningCity Restaurant Guide Kft. (Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Vágány u. 10.); Cégjegyzékszám: 13-09-161601; Adószám: 24241995-2-13) („Szervező”, „Adatkezelő”).
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a DiningCity Restaurant Guide Kft. munkatársai látják el.
A Játékot a Szervező a https://www.facebook.com/DiningCity/ oldalon és a https://www.instagram.com/diningcity.hu/?hl=hu keresztül bonyolítja.
A Játékos a megjelölt Facebook és Instagram posztokban és annak leírása alapján amennyiben a posztban feltett kérdésre válaszol, úgy automatikusan részt vesz a Játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a játékban való részvétele előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.
A Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerülnek a durva, obszcén, másokat sértő kommenteket írók. (ennek elbírálási jogát a Szervező fenntartja magának.)

 

2. A Játékban részt vevő személyek
A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook vagy Instagram profillal rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt a Nyereményjáték időtartama alatt.
A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói és ezen személyek Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 

3. A Játék menete
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Azok a Játékosok, akik a https://www.facebook.com/DiningCity/ vagy a https://www.instagram.com/diningcity.hu/?hl=hu címen elérhető, „Nyerj DiningCity gasztronaptárat” játékhoz megjelölt poszt kapcsán válaszolnak a posztban feltett kérdésre, részt vesznek a Játékban, és bekerülnek a sorsolásba. A Játékosok neve egyszer kerül be a sorsolásba.

Figyelem: a posztban feltett kérdésre adott válaszon túl, a részvétel további feltétele az is, hogy a játékos követője legyen a DiningCity Facebook és/vagy Instagram oldalának is.

A Játék időtartama: A Játék a Facebookon és Instagramon történő meghirdetéstől 2020. december 23. 12.00 óráig tart.
Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.
A Játék Nyereményét csak olyan Játékos nyerheti meg és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt és a Sorsolás időpontjában is még élő Facebook vagy Instagram regisztrációval rendelkezik.

 

4. Nyeremény
A Szervező az alábbi nyereményt sorsolja ki:
20 db DiningCity gasztronaptárat az Instagramon játszó, és 10 db DiningCity gasztronaptárat a Facebookon játszó játékosok között.

A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható, és át nem ruházható. A nyereménnyel kapcsolatos adó- és esetleges járulékfizetési kötelezettségnek a DiningCity Restaurant Guide Kft. a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A Szervező a nyereményt a nyertessel egyeztetett módon adja át. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét – a Játék lebonyolításáról való tájékoztatás érdekében - a Szervező a DiningCity étteremajánló Facebook és/vagy Instagram közösségi oldalon közölje, mint a Játék nyertesét.
A Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.

 

5. Sorsolás
A sorsolás időpontja: 2020. december 23. 18:00.
A Nyeremény kisorsolására a számítógépes nyilvántartás segítségével a Facebook és Instagram regisztrációkor megadott felhasználónevekből sorsolással kerül sor a Szervező székhelyén. A sorsolásról jegyzőkönyv kerül felvételre.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
- nem múlt el 18 éves;
- ha a Szervező megkeresésére 3 munkanapon belül nem válaszol;
- ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook/Instagram komment vagy komment válasz formájában a kapcsolatot;
- ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
- ha egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
- ha egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
- ha jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

 

6. A nyertes értesítése
A Játék nyertese (a továbbiakban: „Nyertes”) Facebook vagy Instagram posztban/válaszban és ha lehetőség van rá, privát Facebook vagy Instagram üzenetben kap értesítést. A Nyertesnek az értesítéstől számított 3 munkanapon belül fel kell vennie privát Facebook vagy Instagram üzenetben a kapcsolatot a Szervezővel adategyeztetés, illetve a nyeremény átadási formájának egyeztetése céljából. Amennyiben a Nyertes 3 munkanapon belül nem jelzi, hogy nyereményére igényt tart, és nem kezdi meg az egyeztetést annak átvételéről, úgy Szervező jogosult a nyeremény átadását megtagadni, pótnyertest hirdetni, és a pótnyertest nyertességéről értesíteni. A nyeremény átvételének részletei Facebook vagy e-mailes privát üzenetben kerülnek egyeztetésre.
A Nyertes jogosult a Nyereményről legkésőbb a sorsolást követő 3 munkanappal bezárólag az info@diningcity.hu –ra küldött e-mailben lemondani. Ebben az esetben Szervező értesíti a pótnyertest nyertességéről.
A Nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a kölcsönösen egyeztetett időpontban sor kerüljön. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen egyeztetett határidőn belül tudja biztosítani. Amennyiben a Nyertes a megjelölt határidőn belül nem igazolja vissza, hogy igényt tart rá, elveszti jogosultságát a Nyereményre, a soron következő pótnyertes lép helyébe és kerül kiértesítésre. Ha együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény határidőn belül történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható fel. A Szervező a Nyeremény átvételére a határidő leteltét követően újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

 

7. Adatvédelmi tájékoztató
A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező a Nyertes Facebook vagy Instagram felhasználónevét, illetve annak nyertes azonosítására alkalmas részletét, valamint nevét – a Játék lebonyolításáról valótájékoztatás érdekében - közzétegye a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/DiningCity/) és/vagy Instagram oldalán https://www.instagram.com/diningcity.hu/?hl=hu

 

Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infótörvény), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”) és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek személyes adatainak védelmét.
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infótörvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az Adatkezelő az Ön személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja. Az Adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, Antivirus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védi. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozza.
Az Adatkezelő lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott személyes adatok kezeléséről tájékoztatást kérjen.

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Kérelmezhet az Adatkezelőnél: - tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, - személyes adatainak helyesbítését, valamint - személyes adatainak – a nem hozzájárulás alapján kezelt adatok kivételével – törlését vagy korlátozását.
A Játékos fenti jogait az info@diningcity.hu e-mail címen előterjesztett kérelmében érvényesítheti. A Játékos személyes adatait Szervező oldaláról az alábbi munkaköröket betöltő személy kezelheti: DiningCity kapcsolattartó. A Játékos kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa feldolgozott, kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Játékos kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatást az Adatkezelő csak a vonatkozó adatkezelési, adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
A Szervező a Játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a Nyeremény átvételét követően haladéktalanul megsemmisíti. A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, melynek elérhetőségei a következők:
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5 Telefon: +36 1 391 1400 Telefax: +36 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: www.naih.hu
A Játékos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Játékost tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

8. Egyéb rendelkezések
A nyereményjátékot a Facebook vagy Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a DiningCity Restaurant Guide Kft. számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak vagy az Instagramnak.
Szervező fenntartja a játékszabályzat változtatásának jogát. Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook / Instagram oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.
Ha a Nyereményjátékkal kapcsolatban további kérdés merül, arról az info@diningcity.hu e-mail címen vagy a Szervező Facebook oldalán üzenetben kérhető tájékoztatás.
A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.


2020. december 21.
DiningCity Restaurant Guide Kft.