Tisztelt Felhasználó! Tisztelt adatkezeléssel Érintett! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatónkat, melyben összefoglaljuk a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat és az Ön jogait, és a személyes adatait csak ennek tudatában közölje velünk külön elfogadást követően! A tájékoztatót annak figyelembe vételével alkottuk meg, hogy Adatkezelőként maximálisan tiszteletben tartjuk az Ön személyes adatai védelméhez fűződő jogait, és elkötelezettek vagyunk a személyes adatok védelme iránt a jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság, pontosság, adattakarékosság és célhoz kötöttség elveinek megfelelően, valamint a korlátozott tárolhatóság; integritás és bizalmas jelleg és elszámoltathatóság jegyében.

 1. Adatkezelő adatai és elérhetőségei Cégnév: DiningCity Restaurant Guide Kft. Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Vágány utca 10. Cégjegyzékszám: Cg.13-09-161601 Kapcsolattartási cím: 2310 Szigetszentmiklós, Vágány utca 10. E-mail cím: hungary@diningcity.hu Telefonszám: 0670-2967637 Képviseli: Kovács Orsolya

  Az éttermek ‚Äì melyekbe az oldalainkon keresztül asztalt foglalhatnak ‚Äì önálló adatkezelőként járnak el, e körben kérjük, hogy az éttermek adatkezelési tájékoztatóját is olvassák el, illetőleg kérjenek az éttermektől tájékoztatást az adatkezelésről. Mi, mint Adatkezelő, az Önök jogainak legteljesebb védelme érdekében felhívtuk partnereink figyelmét az adatvédelmi szabályok fontosságára, valamint megkötjük velük a szükséges megállapodásokat.

 2. Adatkezelő adatai és elérhetőségei

  Az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kinevezni, ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a személyes adatai, azok védelméhez fűződő jogai a teljes védelemben részesülnek. Az Ön személyes adatainak védelmével kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit a hungary@diningcity.hu e-mail címen fogadjuk

 3. Adatkezelések
  1. Hírlevél

   A honlapon az Adatkezelő több helyen is lehetőséget biztosít hírlevélre történő feliratkozásra. Az Érintett ezáltal előzetesen és kifejezetten - jelen Tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva - hozzájárulhat ahhoz, hogy elektronikus levelet kapjon és így nyomon követheti az Adatkezelő tevékenységét érintő aktuális információkat, ajánlatokat.

   A személyes adatok megadásával Ön beleegyezik, hogy személyes adatai az Adatkezelő adatbázisának része legyen és engedélyt ad arra, hogy az Adatkezelő marketingtevékenységéhez kapcsolódó információkat (ajánlatok, akciók, reklámüzenetek) küldjön a megadott e-mail címre.

   Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről és hozzájárulását visszavonhatja. Ezt megteheti a hírlevélben található "Leiratkozás itt" linkre történő kattintással vagy az Adatkezelő részére küldött törlési kérelemmel (e-mailben vagy postai úton). Ebben az esetben az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet.

   • A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, a feliratkozás időpontja, a feliratkozáskori IP cím.
   • Az adatkezelés célja: az Érintett azonosítása, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele, hírlevél küldése, technikai művelet végrehajtása.
   • Az Érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi Érintett.
   • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. Az Adatkezelő a leiratkozásról, illetve a hírlevél címlistából való törlésről a web-böngészőn keresztül tájékoztatja az Érintettet.
   • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az Adatkezelő marketing munkatársai kezelhetik.
   • Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

   Tájékoztatjuk, hogy:

   • az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul;
   • ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, szükséges a személyes adatok megadása;
   • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

  2. Étterem értékelések valódiságának ellenőrzése

   A honlapon az Adatkezelő lehetőséget biztosít az egyes éttermek profilján értékelés írására. Az Érintett ezáltal előzetesen és kifejezetten - jelen Tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva ‚Äì hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott adatokat (pl. foglalásnál használt e-mail cím) összevesse a ténylegesen asztalt foglaló felhasználók adatbázisával azzal a céllal, hogy az értékelések a valós vendégek tapasztalatán alapuljanak.

   • A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím
   • Az adatkezelés célja: az Érintett azonosítása, az értekelés validálása
   • Az Érintettek köre: étterem értékelést író felhasználók
   • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a validálás befejeztével, de legkésőbb az értékelési űrlap kitöltésétől számított 24 hónapon belül Adatkezelő törli saját belső rendszeréből az Érintett elérhetőségeit. A weboldalon azonban az értékelés szöveges része továbbra is elérhető marad.
   • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az Adatkezelő értékelés-validálással foglalkozó munkatársai kezelhetik.
   • Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

   Tájékoztatjuk, hogy:

   • az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul;
   • ha értékelést akar adni, a validálás miatt szükséges a személyes adatok megadása;
   • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja értékelését beküldeni,
   • az értékelés írása a honlapon teljesen önkéntes, így azt nem is kezeljük minden esetben.
   • az értékelését törölheti és módosíthatja, de ez csak abban az esetben lehetséges, ha erről az igényről értesítést küld a DiningCity munkatársainak a hungary@diningcity.hu e-mail címre
   • az értékelését anonim módon is közölheti, mely következtében az Ön személyes adatai nem lesznek összeköthetőek harmadik személy számára a megadott értékeléssel.

  3. Foglalási adatok

   A honlapon az éttermi időpontok foglalásakor személyes adatokat ad meg Érintett annak biztosítása érdekében, hogy az általa megadott étteremben éttermi asztalt tudjon foglalni.

   • A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, asztalfoglalás időpontja
   • Az adatkezelés célja: az Érintett azonosítása, kapcsolattartás a foglalásra vonatkozóan, elszámolás az éttermi partnerekkel
   • Az Érintettek köre: éttermi időpontokat foglaló felhasználók
   • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a foglalási időponttól számított 24 hónapon belül Adatkezelő törli a megadott személyes adatokat.¬†
   • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az Adatkezelő foglalásokkal dolgozó munkatársai kezelhetik. Az Ön nevét és telefonszámát az Ön által kiválasztott étteremnek megküldjük, azzal a céllal, hogy az Ön foglalását be tudja azonosítani az étterem és az Ön foglalásával kapcsolatos esetleges változásokról Ön időben értesüljön.
   • Az adatkezelés jogalapja: az Ön (Érintett) önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.
   • Tájékoztatjuk, hogy:

    • az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul;
    • ha Ön éttermi foglalást akar feladni, a kapcsolattartás céljából szükséges egyes személyes adatok megadása;
    • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja foglalását beküldeni.

 4. Adatfeldolgozók

  A weboldalunkat az U1 Research Kft. (2066 Újbarok, Vajda János utca 5., Cg.07-09-028113, contact@u1research.org) üzemelteti, a tárhelyszolgáltatást részünkre EZIT Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., Cg.01-09-968191, info@ezit.hu) biztosítja, akik technikai szolgáltatásokat nyújtanak részünkre, adatfeldolgozóként járnak el, ők nem kezelik az Ön személyes adatait, csak technikai műveleteket hajtanak végre a közölt adatok alapján.

 5. Külföldi adattovábbítás

  Az Adatkezelő nem továbbít külföldre személyes adatot.

 6. Adatkezeléssel Érintettek jogai

  Hozzáférési jog

  Ön, mint Érintett jogosult arra, hogy a Adatkezelőtől (azaz tőlünk) külön tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, folyamatban lévő adatkezelés esetén a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

  1. az adatkezelés céljai;
  2. az érintett személyes adatok kategóriái;
  3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a ráÃÅ vonatkozóÃÅ személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyuÃÅjtásának joga;
  7. ha az adatokat nem az érintettől gyuÃãjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

  Az Érintett az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról ingyenesen másolatot kérhet, másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért Az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus uÃÅton nyuÃÅjtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő elektronikus formátumban bocsájtja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

  Helyesbítéshez való jog

  Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok ‚Äì egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat uÃÅtján történő ‚Äì kiegészítését.

  Törléshez való jog, elfeledtetéshez való jog

  Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyuÃãjtötték vagy más módon kezelték;
  • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszeruÃã ok az adatkezelésre, illetőleg az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik és az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
  Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt a fentiek alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszeruÃãen elvárható lépéseket ‚Äì ideértve technikai intézkedéseket ‚Äì annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését (elfeledtetéshez való jog).

  Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

  A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével kizárólag az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

  Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére Az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

  Adathordozhatósághoz való jog

  Az Érintett jogosult arra, hogy az általa az Adatkezelő rendelkezésére átadott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőhöz továbbítsa, ha ez technikailag megvalósítható Az Adatkezelő rendszerében. Minden esetben az Érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára nincs lehetőség.

  A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak az Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért az Érintett e jogának gyakorlását követően is használhatja az Adatkezelő szolgáltatását.

  Tiltakozáshoz való jog

  Az Érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen, ha adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejuÃã jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 7. Eljárás az Érintetti jogok gyakorlása során

  Az Adatkezelő az Érintett fenti jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz a hozzáférést kérő Érintett személyazonosságának megállapítására. Amennyiben az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az Érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja. Ilyen esetekben a kérelmet teljesíteni nem tudja, kivéve, ha az Érintett abból a célból, hogy jogait gyakorolja, az azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információkat nyújt.

  Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn, de legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további egy hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

  Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  A kért információkat, tájékoztatást, valamint intézkedést az Adatkezelő díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy ‚Äì különösen ismétlődő jellege miatt ‚Äì túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszeruÃã összeguÃã díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

  Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, Az Adatkezelőindokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

  Az Adatkezelő az Érintett részére adott tájékoztatásban ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, közli a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismerteti az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

  Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

  1. az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által Érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket ‚Äì mint például a titkosítás alkalmazása ‚Äì, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
  2. az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
  3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 8. Adatbiztonsági intézkedések

  Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá felhívja azon harmadik feleket, akiknek az Érintett adatai továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni az adatbiztonság követelményének. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve Az Adatkezelőmegbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

  Az Adatkezelő a technikai lehetőségek változásával elvégzi a szükséges fejlesztéseket, módosításokat.

  Intézkedési határidő

  Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja az Érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

  Szükség esetén ez 30 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet.

  Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintettet panaszt nyújthat be a 9. pontban meghatározott felügyeleti hatóságnál vagy élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  Az adatkezelés módja

  Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.

  Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, a honlap technikai fejlesztése, az Érintettek jogainak védelme. A statisztikai összesítés az Érintett felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

  Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem adja át.

  Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel ‚Äì az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

  Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az Érintettnek, a honlapon megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

  Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat az ismert elérhetőségeken keresztül. Az Adatkezelő a hozzá beérkezett e-maileket a küldő nevével, e-mail címével és más az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

  A jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.

 9. Jogorvoslati lehetőségek

  Az Érintett a személyes adatainak kezelésére vonatkozó észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat elérhetőségei valamelyikén:

  Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Vágány utca 10.
  E-mail: hungary@diningcity.hu
  Telefon: +36702967637


  Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

  Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

  Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: +36-(1)-391-1400
  Fax: +36-(1)-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: http://www.naih.hu

 10. Fogalommagyarázatok

  Személyes adat : azonosított vagy azonosítható természetes személyre (‚ÄûÉrintett‚Äù) vonatkozó bármely információ
  Adatkezelő : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, a mi esetünkben a Dining City Restaurant Guide Kft.
  Adatfeldolgozó : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (technikai műveleteket jelent)
  Adatkezelés : a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés, stb.
  Adatfeldolgozás : az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése

 11. Adatok biztonsága és védelme

  Mind mi, mind a partnereink mindent megteszünk azért, hogy védjük az Ön személyes adatait. Ennek érdekében megteszünk minden olyan szervezési és biztonsági intézkedést, melyet a jogszabályok számunkra előírnak: pl. mentéseket végzünk, informatikai intézkedéseket vezettünk be a hackertámadások ellen, és jelezzük Önnek haladéktalanul, ha bármilyen magas kockázatú adatvédelmi incidens merült fel.

 12. Sütik kezelése

  A süti a webszerver által a honlap látogató végberendezésén (jellemzően számítógép vagy mobiltelefon) elhelyezett szöveges fájl, mely a felhasználóra, a weboldal működésére, vagy akár a felhasználó és a webszerver közötti kapcsolatra vonatkozó információt tárol. A webszerver az oldal letöltésekor gyakran ezekből az információkból ‚Äûdolgozik‚Äù és így javítja a felhasználói élményt, vagy nyújt szolgáltatásokat.

  Azok a sütik, melyek az oldal működéséhez szükségesek, jogos érdeken alapuló adatkezelésnek minősülnek, nem igénylik az Ön hozzájárulását, ezek azért szükségesek, hogy az oldal be tudjon tölteni ténylegesen, a megfelelő nyelven jelenjen meg például.

  Azok a sütik, melyek az oldal működéséhez nem szükségesek, csak akkor települnek az Ön gépén, ha ehhez kifejezetten hozzájárul. Emellett Önnek a böngésző beállításainál van lehetősége a sütiket kezelni: tilthatja és törölheti őket.

Budapest, 2018.05.25.