Tisztelt Felhasználó! Tisztelt adatkezeléssel Érintett! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatónkat, melyben összefoglaljuk a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat és az Ön jogait, és a személyes adatait csak ennek tudatában közölje velünk külön elfogadást követően! A tájékoztatót annak figyelembe vételével alkottuk meg, hogy Adatkezelőként maximálisan tiszteletben tartjuk az Ön személyes adatai védelméhez fűződő jogait, és elkötelezettek vagyunk a személyes adatok védelme iránt a jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság, pontosság, adattakarékosság és célhoz kötöttség elveinek megfelelően, valamint a korlátozott tárolhatóság; integritás és bizalmas jelleg és elszámoltathatóság jegyében.

 1. Adatkezelő adatai és elérhetőségei Cégnév: DiningCity Restaurant Guide Kft. Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Vágány utca 10. Cégjegyzékszám: Cg.13-09-161601 Kapcsolattartási cím: 2310 Szigetszentmiklós, Vágány utca 10. E-mail cím: hungary@diningcity.hu Telefonszám: 0670-2967637 Képviseli: Kovács Orsolya

  Az éttermek - melyekbe az oldalainkon keresztül asztalt foglalhatnak - önálló adatkezelőként járnak el, e körben kérjük, hogy az éttermek adatkezelési tájékoztatóját is olvassák el, illetőleg kérjenek az éttermektől tájékoztatást az adatkezelésről. Mi az Önök jogainak legteljesebb védelme érdekében felhívtuk partnereink figyelmét az adatvédelmi szabályok fontosságára, valamint megkötjük velük a szükséges megállapodásokat.

 2. Adatkezelő adatai és elérhetőségei

  Az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kinevezni, ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a személyes adatai, azok védelméhez fűződő jogai a teljes védelemben részesülnek.

 3. Személyes adatok köre és az adatok kezelésének célja

  Az Ön által megadott alábbi személyes adatokat kezeljük:

  • név
  • email cím
  • telefonszám
  • vendégek száma
  • a foglalás időpontja
  • értékelés

  Ezeket az adatokat abból a célból kérjük el, hogy azokat az adott étteremnek továbbítva az étterem vissza tudja igazolni a foglalást, a foglalást, így az étterem szolgáltatásainak igénybe vételét tudjuk biztosítani, valamint a megadott telefonszámon az étterem tudja jelezni az esetleges üzemzavart Önnek.

  Külön lehetősége van hírlevélre feliratkozni egy erre szolgáló jelölőnégyzet bejelölésével, mely azonban nem kötelező, az asztalfoglalást nem érinti, ha hírlevelet nem kíván kapni a jövőben. Hírlevél esetében is a fenti adatokat kezeljük. Hírleveleinkben speciális ajánlatokról, akciókról, kedvezményekről tájékoztatjuk a feliratkozókat, és elsődleges regisztrációs lehetőséget biztosítunk nekik például az "Országos Étterem Hét"-re.

  Különleges személyes adatokat nem kezelünk soha.

  A 16. életévét be nem töltött személy adatait nem kezeljük, csak akkor, ha a törvényes képviselő adta meg az adatkezeléshez a hozzájárulást. Kérjük, hogy ezt figyelembe véve csak akkor adja meg egyedül a személyes adatait, ha a 16. életévét betöltötte, amennyiben nem töltötte be, a szülő/gondviselő segítségét kérje a tájékoztató értelmezéséhez, és együtt adják meg a hozzájárulást.

  Az értékelés írása a honlapon teljesen önkéntes, így azt nem is kezeljük minden esetben. Az értékelését törölheti, módosíthatja, és azt anonim módon is közölheti, mely következtében az Ön személyes adatai nem lesznek összeköthetőek harmadik személy számára a megadott értékeléssel.

 4. Személyes adatok kezelésének jogalapja

  Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben már korábban felvételre kerültek az Ön személyes adatai, mivel azokat önként megadta részünkre, illetve feliratkozott önként a hírlevelünkre, akkor ezen adatkezelés jogszerűségén nem változtat az új adatvédelmi-adatkezelési szabályok hatályba lépése. Természetesen azonban minden olyan jog megilleti Önt is, amely azt az érintettet megilleti, aki ezen új adatkezelési tájékoztató alapján adja meg adatait, iratkozik fel a hírlevelünkre.

  Az éttermi foglalások esetén az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, ezen adatokra szükség van ahhoz, hogy az éttermek fogadják a rendszerünkön keresztül megtörténő asztalfoglalásokat.

  A hírlevél-feliratkozás esetén Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, melyet jelen tájékoztató elolvasását követően, önkéntesen és kifejezetten adhat meg részünkre, és ezt vissza is vonhatja bármikor.

  Az adatok kezelése piacszerzési célból történik, mely a GDPR rendelet alapján jogos érdeknek tekintendő. E körben érdekmérlegelési tesztet végeztünk, mely során arra jutottunk, hogy az Ön személyes adatai közül semmilyen szenzitív adatot nem kérünk el, és csak a minimálisan szükséges adatokat kezeljük, mely érinti a személyes adatai védelméhez fűződő jogát, azonban olyan minimális mértékben, mellyel arányban áll az adatok kezeléséhez függő jogos érdek, a GDPR rendelet által is elismert piacszerzési cél.

  Az adatok kezelésének jogalapja továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, mely alapján számlát vagyunk kötelesek kiállítani az általunk nyújtott szolgáltatásról, valamint kötelesek vagyunk kezelni a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó bizonylatokat. Ön nem fizet nekünk az általunk nyújtott szolgáltatásért, azonban az Ön foglalásai alapján az étterem vonatkozásában van elszámolási és számlázási kötelezettségünk, ehhez kell tudnunk és nyilvántartanunk, hogy mely időpontban hány fő részére történt foglalás. Ezen adatokra egy esetleges elszámolási jogvita során is szükségünk lehet, ezért kell azokat kezelnünk.

 5. Személyes adatok címzettjei, Adatfeldolgozók

  Az Ön személyes adatait azon étterem/éttermek részére továbbítjuk, amelyekben Ön asztalt foglal a www.etteremhet.hu vagy www.diningcity.hu weboldalon keresztül.

  A személyes adatokat az Adatkezelő, annak ügyvezetője és adminisztratív munkatársa kezelik.

  A számlákon található adatokat a könyvelő részére, továbbá az adóhatóság részére adjuk át, hogy a jogszabályban foglalt bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni, ezen okiratok azonban nem tartalmazzák közvetlenül az Ön személyes adatait.

  A weboldalunkat az U1 Research Kft. (2066 Újbarok, Vajda János utca 5., Cg.07-09-028113, contact@u1research.org) üzemelteti, a tárhelyszolgáltatást részünkre EZIT Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., Cg.01-09-968191, info@ezit.hu) biztosítja, akik technikai szolgáltatásokat nyújtanak részünkre, adatfeldolgozóként járnak el, ők nem kezelik az Ön személyes adatait, csak technikai műveleteket hajtanak végre a közölt adatok alapján.

 6. Külföldi adattovábbítás

  Az Adatkezelő nem továbbít külföldre személyes adatot.

 7. Adatkezelés időtartama

  Az adatok kezelése az éttermi helyfoglalások esetén a lefoglalt időpontot követő 60 napig tart, ezt követően töröljük a foglalási adatokat. Ezen időtartamig azért szükséges kezelnünk az adatokat, mivel el kell számolnunk az éttermekkel, és lehetőséget biztosítunk értékelés beküldésére is.

  A hírlevél esetében az adatkezelés a hozzájárulás megadásától annak visszavonásáig, a leiratkozásig tart, a leiratkozástól számított 8 napon belül töröljük az adatokat. A leiratkozásokról emellett nyilvántartást is vezetünk, amely alapján igazolhatóan visszakereshető, hogy történt-e, és ha történt, mikor történt leiratkozás a hírlevélről.

  A számlázáshoz szükséges adatokat a számviteli törvény szerint 8 évig vagyunk kötelesek kezelni.

 8. Adatkezeléssel érintettek jogai

  Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kérjen az adatkezeléssel kapcsolatban, például arról, hogy milyen adatokat kezelünk Önről, és azokat kinek továbbítjuk.

  Joga van továbbá ahhoz, hogy kérje a kezelt személyes adatai javítását, helyesbítését, ha azok nem felelnek meg mindenben a valóságnak.

  Kérheti a személyes adatai törlését vagy zárolását – amennyiben nem kötelező adatkezelésről van szó –, ha az adatkezelés jogellenes, célja megszűnt, visszavonja a személyes adatok kezelésére adott hozzájárulását, kezelt adata téves vagy hiányos és ez nem orvosolható, a bíróság vagy a NAIH elrendelte ezt.

  Kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok elfeledtetését is, ami azt jelenti, hogy a technika jelenlegi állása szerint mindent megteszünk azért, hogy mindenhonnan törlésre kerüljenek azok az adatok, amelyek törlését jogszerűen kérte.

  Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, ezt visszavonhatja, azonban ez egyrészt nem érinti a korábban jogszerűen felvett adatokat, másrészt a jogszabály alapján kötelezően kezelendő adatokat, valamint a jogos érdek érvényesítése céljából továbbra is kezelhetjük személyes adatait, így például kiegyenlítetlen számla érvényesítésére irányuló eljárásban, bevallási-adatszolgáltatási kötelezettségünkkel kapcsolatban.

  Tiltakozhat is a személyes adatai kezelése ellen, ha Ön szerint olyan módon kezelünk adatokat, mellyel nem ért egyet. Ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a mi vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, és ha ez a tiltakozás jogszerű, töröljük a személyes adatokat, kivéve ha nem a törlést kéri, hanem például az adatok zárolását.

 9. Panasz benyújtásának lehetősége, bírósági jogorvoslat

  Amennyiben úgy gondolja, hogy a személyes adatai kezelése során bármilyen sérelmet szenvedett, kérjük, jelezze azt nekünk haladéktalanul, és azonnal, legkésőbb 30 napon belül intézkedünk a jogsérelem orvoslása iránt.

  Amennyiben nem lennének kielégítőek az általunk tett intézkedések, tájékoztatjuk, hogy jogai védelme érdekében bírósághoz (a lakóhelye szerint illetékes, melyet a www.birosag.hu oldalon megtalál) fordulhat, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 06-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu) is fordulhat.

  Felhívjuk figyelmét, hogy bírósági vagy hatósági jogorvoslatot onnantól 30 napon belül nyújthat be, hogy mi az Ön bejelentésével, tiltakozásával kapcsolatos döntésünket meghoztuk és közöltük Önnel, vagy elmulasztottuk határidőben megválaszolni az Ön tiltakozását.

 10. Fogalommagyarázatok

  Személyes adat : azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ
  Különleges személyes adat : aji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat
  Adatkezelő : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza
  Adatfeldolgozó : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (technikai műveleteket jelent)
  Adatkezelés : a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés, stb.
  Adatfeldolgozás : az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése

 11. Adatok biztonsága és védelme

  Mind mi, mind az 5. pontban rögzített partnereink mindent megteszünk azért, hogy védjük az Ön személyes adatait. Ennek érdekében biztonsági mentéseket végzünk, informatikai intézkedéseket vezettünk be a hackertámadások ellen, és jelezzük Önnek haladéktalanul, ha bármilyen adatvédelmi incidens merült fel, ha például bármilyen szokatlan belépési kísérletet észlelünk.

 12. Sütik kezelése

  A süti a webszerver által a honlap látogató végberendezésén (jellemzően számítógép vagy mobiltelefon) elhelyezett szöveges fájl, mely a felhasználóra, a weboldal működésére, vagy akár a felhasználó és a webszerver közötti kapcsolatra vonatkozó információt tárol. A webszerver az oldal letöltésekor gyakran ezekből az információkból „dolgozik” és így javítja a felhasználói élményt, vagy nyújt szolgáltatásokat.

  Azok a sütik, melyek az oldal működéséhez szükségesek, jogos érdeken alapuló adatkezelésnek minősülnek, nem igénylik az Ön hozzájárulását, ezek azért szükségesek, hogy az oldal be tudjon tölteni ténylegesen, a megfelelő nyelven jelenjen meg például.

  Azok a sütik, melyek az oldal működéséhez nem szükségesek, csak akkor települnek az Ön gépén, ha ehhez kifejezetten hozzájárul. Emellett Önnek a böngésző beállításainál van lehetősége a sütiket kezelni: tilthatja és törölheti őket.

Budapest, 25-05-2018